Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Strona główna
Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Karola Wolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Karol Wolski LAB” z siedzibą w Zelkowie (32-082) przy ulicy Granicznej 7, działającym pod numerem NIP: 7722245737, REGON: 100951086, adres e-mail: k.wolski@mocniwhr.pl, strona internetowa: https://mocniwhr.pl/, dalej jako „Regulamin”.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  Usługodawca - Karol Wolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Karol Wolski LAB” z siedzibą w Zelkowie (32-082) przy ulicy Granicznej 7, działający pod numerem NIP: 7722245737, REGON: 100951086;
  Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j.);
  Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://mocniwhr.pl/
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j.);
  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  Usługa lub Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisane w niniejszym Regulaminie;  
  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług Serwisu internetowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem.

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Blog – prowadzony przez Usługodawcę internetowy blog dostępny w Serwisie dla wszystkich Użytkowników sieci Internet;
 2. Newsletter - Usługa polegająca na wysyłaniu wiadomości o ofertach Usługodawcy oraz udostępniania Użytkownikom materiałów branżowych za pomocą poczty elektronicznej. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników sieci Internet po wypełnieniu formularza dedykowanego do nabycia Usługi dostępnej w Serwisie, w tym bezpłatnego nabycia ebooka, zapisania się na wydarzenie otwarte, zgłoszenia woli udziału w odpłatnym lub bezpłatnym szkoleniu on-line. Wypełnienie formularza dostępnego po wybraniu odpowiedniej Usługi dostępnej w Serwisie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 3. Oferta Handlowa – Usługa polegająca na informowaniu Użytkowników o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, poprzez zamieszczenie katalogu  usług i produktów na Stronie internetowej https://mocniwhr.pl/. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników sieci Internet.
 4. Zamówienie – Umowa sprzedaży produktów i usług zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość wskazanych na Stronie internetowej https://mocniwhr.pl/. Zamówienie jest skuteczne i wiążące dla Użytkownika z chwilą wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza zamówienia. Usługa ma charakter odpłatny lub nieodpłatny, dostępna jest dla wszystkich Użytkowników sieci Internet, którzy złożą stosowne Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się na odległość wskazanych na Stronie internetowej https://mocniwhr.pl/ oraz dokonają płatności kwoty wskazanej w formularzu (w przypadku Zamówień odpłatnych).

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Prawidłowe świadczenie Usług drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1) urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  2) czynne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz oprogramowanie do jego odczytu,
  3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome, Safari, akceptująca pliki Cookies oraz obsługująca Javascript.
 2. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu istnienia problemów lub ograniczeń technicznych dotyczących sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych pozostających poza wpływem Usługodawcy.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści:
  1) powodujących lub mających na celu zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  3) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, jak również treści obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca uprawniony jest do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Niezależnie od treści pkt 5 powyżej, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

IV. Dodatkowe informacje o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Użytkownik, w zakresie Usług opisanych w rozdziale II pkt 1, 2 i 3 Regulaminu, może nieodpłatnie, w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Zakończenie lub przerwanie świadczenia Usługi określonej w rozdziale II pkt 4 Regulaminu wymaga jednoznacznego poinformowania Usługodawcy i odbywa się na warunkach ustalonych przez Strony.
 2. Usługodawca czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, że korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. 3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności udostępnionej na Stronie internetowej Usługodawcy dostępnej pod adresem https://mocniwhr.pl/polityka-prywatnosci
 4. 4. Niezależnie od treści Regulaminu i Polityki prywatności, Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail: kontakt@mocniwhr.pl
  1) przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;
  2) poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

V. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, numerów telefonu, adresów e-mail, nazwy firmy oraz zajmowanego stanowiska. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usług.  
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika, podczas korzystania z Usług, jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy do przetwarzania, będą przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Usług.
 4. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" udostępnionej na Stornie internetowej https://mocniwhr.pl/polityka-prywatnosci

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, wskazana w Rozdziale II pkt 2 (Newsletter) zostaje nawiązana z chwilą wypełnienia przez Użytkownika stosownego formularza udostępnionego na Stronie internetowej https://mocniwhr.pl/ dedykowanego do pobrania ebooka. Wyrażenie zgody na pobranie ebooka i wypełnienie stosownego formularza równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z realizacji Usługi, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, wskazana w Rozdziale II pkt 1 i3 (Blog, Oferta Handlowa) zostaje nawiązana z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej https://mocniwhr.webflow.io/ i rozwiązuje się z chwilą zaprzestania korzystania z niej.
 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, wskazana w Rozdziale II pkt 4 (Zamówienie) zostaje nawiązana z chwilą wypełnienia formularza dostępnego po kliknięciu w zakładkę „Sklep”, pobraniu nieodpłatnego materiału lub dodaniu wybranego produktu do elektronicznego koszyka.

VII. Szczegółowe warunki składania i realizacji Zamówień.

 1. Zamówienie będące umową sprzedaży zawierane jest pomiędzy Usługodawcą, jako sprzedającym, a Użytkownikiem, jako klientem.  
 2. Na treść Zamówienia składają się łącznie: treść Regulaminu oraz charakterystyka produktu udostępniona w Serwisie.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto określonymi w złotych polskich.
 4. Aby dokonać zakupu, Użytkownik zobowiązany jest wybrać interesujący go produkt w Sklepie i kliknąć przycisk „Kup teraz” lub „Wyślij zgłoszenie”, który dokonuje przekierowania Użytkownika na podstronę zawierającą szczegółowe informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionego produktu oraz wskazanie łącznej ceny zakupionych produktów wraz z podatkiem VAT.
 5. Kliknięcie przycisku “Kup teraz” jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o woli złożenia zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Obowiązek zapłaty nie powstaje wyłącznie w przypadku produktów oznaczonych „Pobierz bezpłatnie”.
  W przypadku Zamówień oznaczonych polem „Wyślij zgłoszenie”, obowiązek zapłaty ma charakter odroczony i wynosi 14 dni od daty złożenia Zamówienia.
 6. Do złożenia Zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  a) w przypadku produktów oznaczonych polem „Kup teraz” - z momentem wypełnienia formularza zamówienia i oznaczenia pola „Kupuję i płacę”;
  b) w przypadku produktów oznaczonych polem „Wyślij zgłoszenie” z momentem potwierdzenia treści Zamówienia przez Usługodawcę.
 7. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy. W przypadku Zamówień oznaczonych jako „Kup teraz” Użytkownik, po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę”, przekierowany zostaje do formularza płatności. W przypadku Zamówień oznaczonych polem „Wyślij zgłoszenie” Użytkownik zobowiązany jest opłacić Zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego złożenia.
 8. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące formy zapłaty za Zamówienie: płatność elektroniczną (Blik), płatność kartą płatniczą, płatność przelewem.  
 9. Rozliczenia płatności Użytkownika dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ulicy Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495, o kapitale zakładowym wynoszącym 7 789 000,00 zł, w całości opłaconym.
 10. 10. Użytkownik zobowiązany jest wskazać w Zamówieniu wyłącznie prawdziwe dane dotyczące swojej osoby lub osoby, która będzie korzystała z produktów Usługodawcy (w przypadku, gdy Zamówienie składane jest na rzecz  osoby trzeciej). Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane Użytkownika są niezgodne z prawdą.
 11. Zamówienia dotyczące kursów on-line realizowane są za pomocą platformy WebtoLearn dostępnej pod adresem: https://webtolearn.pl/ Korzystanie z platformy odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://webtolearn.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin.

VIII.  Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży (Zamówienia) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j). Konsument nie jest zobowiązany do korzystania ze wzoru formularza.
 3. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, o ile nie będzie on wiązał się dla Usługodawca z żadnymi opłatami.
 4. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia dotyczącego odpłatnych usług, których przedmiotem jest dostarczanie dedykowanych dla Użytkownika treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę przed rozpoczęciem realizacji  Usługi, że po jej spełnieniu Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 6. Konsument uprawniony jest przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem korespondencji e-mail skierowanej na adres: kontakt@mocniwhr.pl
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument ma obowiązek zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie.
 8. Zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. Gwarancja satysfakcji.

 1. 1. Niezależnie od przysługującego Konsumentom prawa odstąpienia od umowy określonego rozdziale VIII, Usługodawca udziela Użytkownikom, którzy dokonali Zamówienia kursu on-line, tzw. „14-dniowej Gwarancji Satysfakcji”, (dalej jako „Gwarancja”), polegającej na możliwości rezygnacji przez Użytkownika z Zamówienia kursu online dostępnego pod adresem https://mocniwhr.pl/kursy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania przyczyny rezygnacji z kursu on-line.
 3. Do realizacji uprawnień z Gwarancji wystarczające jest przesłanie informacji o rezygnacji z kursu on-line za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres k.wolski@mocniwhr.pl lub na adres korespondencyjny Usługodawcy ul. Graniczna 7, 32-082 Zelków.  
 4. Uprawnienie do skorzystania z Gwarancji ma charakter jednorazowy. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Gwarancji wyłącznie względem jednego kursu on-line.
 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Gwarancji, Usługodawca zobowiązany jest dokonać zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny kursu on-line. Zwrot płatności nastąpi w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT przez Użytkownika.

X. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) udostępniony w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
 4. Zabronione jest udostępnianie indywidualnego loginu i hasła nadawanego Użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, podmiotom zewnętrznym. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o rozpowszechnieniu loginu i hasła jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do produktów wszystkim podmiotom korzystającym z danego loginu i hasła, zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który rozpowszechnił dane do logowania oraz domagania się od niego odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym również odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

XI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@mocniwhr.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko Użytkownika;
  b) adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c) dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  d) dokładne oznaczenie reklamowanego produktu;
  e) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową i daty jej wystąpienia;
  f) żądanie Użytkownika (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.

XII. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów.

 1. W celu rozwiązania sporu dotyczącego Usług świadczonych przez Usługodawcę, Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych form rozwiązywania sporów:
  a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporu nie dotyczą podmiotów innych niż Konsument.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 02.10.2023 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://mocniwhr.webflow.io/
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://mocniwhr.pl/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karola Wolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Karol Wolski LAB” z siedzibą w Zelkowie (32-082) przy ulicy Granicznej 7, działającym pod numerem NIP: 7722245737, REGON: 100951086

Wykonując obowiązek określony w art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), informuję o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę elektroniczną przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 7. szyfrowanie transmisji danych,
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.