Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Strona główna
Polityka prywatności

Polityka prywatności
z polityką cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.      
 2. Polityka Prywatności określa również przyjęte przez Serwis zasady stosowania plików cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27     kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich     danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) jest Karol Wolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Karol Wolski LAB” z siedzibą w Zelkowie (32-082) przy ulicy Granicznej 7, zwany dalej „Administratorem”.
 4. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pomocą następującego adresu mailowego: k.wolski@mocniwhr.pl
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002     roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).

II. ZASADY I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
  a. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c. realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d. archiwizacji korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. dochodzenia roszczeń, podejmowania działań o charakterze windykacyjnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres poczty elektronicznej;
  c. pozostałe informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania przez Użytkownika danych jest brak dostępu do Serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora lub upoważnionych przez niego pracowników lub współpracowników. Administrator uprawniony jest do przekazania danych osobom trzecim na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych, jak również dostawcom usług informatycznych, firm księgowo-rachunkowych, kancelarii prawnej.
 6. Administrator stosuje następujące kody śledzące działania Użytkowników strony internetowej:
  a. Piksel Facebooka (facebook pixel) celem analizy działań Użytkowników w ramach strony internetowej; z informacjami na temat wykorzystywania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela można zapoznać się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
  b. Kod śledzenia Google Analytics celem analizy statystyk strony internetowej; z informacjami na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
 7. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną jak i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i innych stosownych regulacji obowiązujących w tym zakresie.

III. ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW  COOKIES

 1. Administrator w ramach strony internetowej zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu  umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Serwis. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje również następujące zewnętrzne pliki cookies:
  a. Pliki cookies stosowane przez Google Analytics w celu tworzenia statystyk strony internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);
  b. Pliki cookies stosowane przez serwis społecznościowy Facebook w celu popularyzacji strony (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzbą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 5. Zarówno Google LLC, jak i Facebook Inc, są podmiotami z państwa trzeciego. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield. Komisja Europejska potwierdziła, iż podmioty które przystąpiły do programu spełniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownik, za pomocą swojej przeglądarki internetowej może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
 7. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
 8. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach Serwisu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik Serwisu ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, jak również uzyskania kopii tych danych.
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Użytkownik może żądać sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
 4. Użytkownik może dokonać przeniesienia danych osobowych do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.
 5. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
  a. kwestionuje prawidłowość przetwarzania swoich danych osobowych,
  b. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. Użytkownik, którego dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody wywiera skutek na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres korespondencyjny Administratora lub na adres email k.wolski@mocniwhr.pl
 8. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach ma również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie przekazania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.
 1. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 2. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej Serwisu w formie stosownego komunikatu.